פיצויים ע"פ פוליסת ביטוח

פיצויים ע"פ פוליסת ביטוח 

מקרה שהיה כך היה: יעקב (שם בדוי) גבר בן 46, ביטח עצמו בפוליסות שונות, אשר אמורות להעניק לו פיצוי בהתקיים 'מקרה הביטוח'. בין הפוליסות בהן בוטח, הונפקה גם פוליסת חסכון פיננסי לפנסיה, שבמקרה של אבדן כושר עבודתו, הוא יהא משוחרר מתשלום הפרמיות.

הכה הגורל ובשנת 2009 אובחן יעקב כסובל ממחלה קשה, אשר כתוצאה ממנה הוכר כנכה בשיעור מצטבר של 100% לצמיתות, חסר יכולת לשוב לעבודתו ולכל עבודה בכלל.

מוגבל, תשוש, וכואב, פנה אל חברת הביטוח, וביקש לממש את זכותו ע"פ הפוליסה.

למרבה הצער, תשובת המבטחת היתה שעקב החרגת הפוליסה בה בוטח, הוא אינו נחשב כבלתי כשיר לעבודה. בכך, נדחתה בקשתו.

(הסבר: החרגה פירושה תנאי לפיו במקרים מסוימים הפוליסה אינה חלה).

אלא מה, למען תובן חומרת העניין, יצוין כי יעקב מעולם לא ידע על קיומה של החרגה כלשהי בפוליסות שהונפקו לו: לא בעת ההצעה לביטוח, לא בעת כריתת חוזה הביטוח, לא בעת הנפקת הפוליסות, אף לא בעת קרות מקרה הביטוח, ולא בכדי; אף אחד מהגורמים אשר היו מעורבים בהנפקת הפוליסה (סוכן הביטוח, סוכנות הביטוח וחברת הביטוח) לא הודיע לו על הצורך בהחרגה כאמור, כמו גם על ההחרגה שנעשתה בפועל; אף אחד מהגורמים הנ"ל מעולם לא ביקש את הסכמתו להחרגה כאמור, והסכמה כלשהי מעולם לא ניתנה. למעשה, יש לציין כי מגעי הגורמים הנ"ל עם יעקב נסתיימו במעמד הצעת הביטוח, במסגרתה מולאו השאלון והצהרת הבריאות, ויעקב חתם עליהם. לאחר מועד זה, לא הועברו לידיו העתקי הפוליסות שהונפקו, לא הובאה לידיעתו העובדה כי אלו הונפקו בניגוד להצעת הביטוח שהועברה אליו, לא נאמר לו דבר על החרגת הפוליסות.

כיון שאף אחד מהגורמים הנ"ל לא העביר לידיו את העתקי הפוליסות שהונפקו עבורו, לא היתה לו כל דרך לדעת על ההחרגה ועל כך שבעקבותיה הפוליסות אינן מכסות פגיעות רבות, כפי שאכן נגרמו לו.

טענת יעקב היא שאילו ידע את אשר הועלם ממנו, יכול היה לרכוש פוליסות ביטוח אחרות שתבטחנה אותו בכיסו ביטוחי, לרבות מפני אבדן כושר עבודה, יכול היה לבחור שלא לרכוש פוליסות כלל ועיקר. אולם, נוכח התנהלות הגורמים הנ"ל, יעקב לא ידע ולא יכול היה לדעת שהפוליסות בהן בוטח אינן מכסות כל פגיעה, וכי בכל מקרה אחר - היה בוחר שלא לבטח עצמו בפוליסות מוחרגות, בהן בוטח בעל כורחו וללא ידיעתו.

יעקב הגיש תביעה כספית נגד חברת הביטוח, סוכנות הביטוח וסוכן הביטוח, במסגרתה תבע לקבל מהם, ביחד ולחוד, את תגמולי הביטוח המגיעים לו ע"פ הפוליסה אשר נשללו ממנו בשל רשלנותם.

מקרה זה הינו דוגמה מקוממת, אשר לא פעם מהווה מנת חלקם של מבוטחים, שלמרבה הצער והאבסורד, כל 'חטאם' מסתכם בדרישה למימוש זכויותיהם, ולקבלת מה שממילא מגיע להם.

ויפה שעה אחת קודם.

האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com