התנגדות להסכם פשרה בתביעה ייצגוית

התנגדות להסדר פשרה בתביעה ייצוגית ובקשה שלא להיכלל בקבוצה
 
הליך של תביעה ייצוגית נפתח בהגשת בקשה לאישור תביעה כייצוגית. בעת הגשת הבקשה, מגדיר התובע הייצוגי (שעד לשלב אישור התביעה כייצוגית נקרא "המבקש הייצוגי") את הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג; ויובהר: תביעה ייצוגית היא הליך משפטי אותו יוזם אדם אחד המייצג קבוצה שלמה, ותובע בשמו ובשם כל חברי הקבוצה מבלי שהם מינו אותו לכך, כלומר: תביעה ייצוגית מוגשת בדרך כלל על ידי אדם אחד (התובע המייצג), ולא על ידי קבוצת אנשים, כפי שרבים נוהגים לחשוב.
לאחר מכן, בשלבים מתקדמים של ההליך, משמתבררת הקבוצה בצורה מדויקת יותר (זהות הנפגעים בתקופה הרלוונטית אליה מתייחסת התביעה, מספרם, וכיו"ב), מאשר בית המשפט את הקבוצה, כפי שהוגדרה על ידי התובע המייצג מלכתחילה, או, במידת הצורך, מורה על הגדרת הקבוצה באופן שונה מכפי שהגדיר אותה התובע הייצוגי בעת הגשת התביעה.
ככלל, כאשר מאושרת תביעה ייצוגית, בין אם במסגרת הסדר פשרה ובין אם לאחר ניהול ההליך, יראו כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שהגדיר בית המשפט, כמי שהסכים להגשת התביעה גם בשמו (חריג לכלל הינו כאשר מורה בית המשפט, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, על תביעה ייצוגית בדרך של הצטרפות בלבד, כלומר: "הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית תכלול רק את מי שהודיע לבית המשפט, בכתב, על רצונו להצטרף לתובענה"). אם כן, עקרונית, התביעה הייצוגית מנוהלת בשם כל אדם אשר נמנה עם חברי הקבוצה שאושרה על ידי בית המשפט.
יחד עם זאת, בשונה מתביעות "רגילות", אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית הוא ייחודי, ונעשה במספר שלבים, במהלכם מועבר הסדר הפשרה המוצע לידיעת גורמים שונים הקבועים בחוק, לרבות היועץ המשפטי לממשלה, על מנת שיביעו עמדתם ויבחנו, בין ביתר, האם ההסדר הוגן, ראוי וסביר בנסיבות העניין, מהי התרומה שהושגה לקבוצה במסגרת ההסדר, האם קיימת פרופורציה בין התמורה לבין הגמול המשולם לתובע המייצג, וכיו"ב. כמו כן, מורה בית המשפט על פרסום הודעות בדבר הסדר הפשרה שהוגש לאישור (פרסום בעיתונות ולרוב גם משלוח הודעות אישיות לכל חבר וחברה בקבוצה), כאשר מטרת הפרסומים וההודעות הינה לאפשר לחברי הקבוצה להביע את עמדתם ביחס להסדר, להגיש התנגדויות, או לבקש מבית המשפט רשות לצאת מן הקבוצה (על מנת שהסדר לא יחול עליהם ותהא פתוחה בפניהם הדרך להגשת תביעות אישיות באופן עצמאי).
מכאן, אדם המעוניין שלא להיכלל בקבוצה, עליו להגיש לבית המשפט התנגדות / בקשת רשות לצאת מן הקבוצה, וזאת בתוך 45 ימים מיום פרסום החלטת בית המשפט בדבר אישור התובענה הייצוגית או במועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט.
 
האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com