נפילות והחלקות במקומות ציבוריים

נפילות והחלקות במקומות ציבוריים

מחזיק מקום ציבורי, ובכלל זה מחזיק במקרקעין, חב חובת זהירות כלפי מבקרי המקום, ועליו להעניק להם סביבת אירוח בטוחה.

מקום ציבורי, בהגדרתו הרחבה, הינו כל מקום הפתוח לציבור בכללותו ו/או לציבור מסוים, לדוגמה: מדרכות, קניונים, חנויות, חניונים, בנייני מגורים, קאנטרי קלאב וכיו"ב.

מחזיק במקרקעין הינו בעלים / שוכר / תופס / משתמש / מנהל (=ועד בית) וכן כל מי שיש לו שליטה על המקרקעין. מקרקעין = קרקע וכן כל הבנוי עליה (מדרכה, כביש, קניון, חנויות, חניון, בניין מגורים וכו').

החוק קובע כי על מחזיק מקרקעין וכל על מנהל ו/או מפעיל של מקום ציבורי חלה חובה לתחזקו באופן נאות. לדוגמה: על רשות מקומית (עירייה וכו') חלה החובה לדאוג לסביבה בטוחה של תושבי ומבקרי העיר, ובתוך כך עליה לדאוג לתקן מפגעים וליקויים ולהסיר מכשולים הנמצאים בתחום סמכותה, שליטתה ושיפוטה. בדוגמה הנ"ל, רבות הפגיעות והתביעות המוגשות בעקבותיהן נגד רשויות שונות בשל תחזוקה לקויה של מדרכות, כבישים  וכיו"ב, ונהוג לכנותן "תאונות מדרכה".  

במרבית המקרים הנפגע אינו יודע "בזמן אמת" (אלא בדיעבד בלבד) מה היו למעשה הנסיבות שגרמו לתוצאה; הנפגע מבחין בבור ו/או במכשול ו/או בליקוי מאוחר מדי.

אם כן, על מחזיק מקרקעין לסלק מכשולים גלויים / נסתרים, מפגעים וליקויים אשר עלולים לגרום להיפגעות הבאים אליו. מכאן, כאשר מחזיק מקרקעין אינו פועל לתיקון מפגעים הנמצאים בשליטתו, עליו לצפות את האפשרות כי מבקרי המקום עלולים להיפגע.

כאשר אדם נפגע עקב גורמים שלאחראי על המקום הציבורי היתה שליטה מלאה עליהם, התוצאה מתיישבת יותר עם המסקנה שמחזיק המקרקעין לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שנקט זהירות סבירה, ולפיכך, בנסיבות בהן הנזק נגרם עקב כך שמחזיק המקום כשל באחזקתו (בנסיבות בהן היה ידוע לו על המפגע, או שהיה עליו לדעת אודותיו) תוטל עליו האחריות לפצות את הנפגע בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הנפילה וכתוצאה ממנה.

סמוך לאחר הנפילה, ככל הניתן, מומלץ לצלם ולתעד את המקום בו אירעה הנפילה, וכן לשמור את כל המסמכים והאישורים הנוגעים לאירוע. 

בניגוד לסברה הרווחת בקרב הציבור, חשוב להדגיש ולציין כי קיומה של חברת ביטוח (וכיסוי ביטוחי למקום) אינה מקימה זכות פיצוי אוטומטי לניזוק; בכל מקרה ומקרה, גם כאשר קיימת פוליסת ביטוח לכיסוי נזקים מהסוג הנ"ל, לצורך קבלת פיצוי, יש להוכיח כי המבוטח התרשל. מכאן, רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון העוסק ובקיא בתחום, על מנת שיוכל למסור לכם את מלוא המידע וההסברים הרלוונטיים, להציג בפניכם את הבעיות האפשריות ולהעריך את סיכויי התביעה וכדאיותה.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com