העסקת בני נועד בחופשים

העסקת בני נוער בחופשים

החופש הגדול הגיע ועמו אלפי משרות המוצעות לבני נוער.
העסקת בני נוער מוסדרת בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, ובתקנות שהותקנו מכוחו, ומטרתם להבטיח את זכויותיהם של בני נוער במקום עבודתם, ובמהלכה. להלן, בקצרה, עיקר הדברים שיש לשים עליהם דגש:
העסקת בני נוער בחופשים מותרת החל מגיל 14 שנים ומעלה.  
טרם תחילת העסקת בני נוער וכתנאי לה, על הנער/ה להנפיק פנקס עבודה (בלשכת התעסוקה הקרובה למקום מגוריו, או למקום ההעסקה) ולהציגו בפני המעסיק, שיחזיק בו במקום העבודה לאורך כל תקופת ההעסקה.
המעסיק חייב למסור לנער/ה הודעה על תנאי עבודתו/ה עד 7 ימים לאחר תחילת העסקתו/ה.
המעסיק חייב להנפיק ולמסור לנער/ה תלוש שכר במהלך תקופת ההעסקה וביחס אליה.
המעסיק מחויב לשלם לנער/ה, לכל הפחות, שכר מינימום, וזאת אף במקרים בהם הנער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר (כמובן שהמעסיק ראשי לשלם מעבר לשכר המינימאלי, אך עניין זה הינו בגדר זכות ולא חובה).
מסגרת העסקת בני נוער נקבעת ומחושבת לפי שכר שעתי, שבועי (40 שעות עבודה שבועיות) או חודשי (173 שעות בחודש = משרה מלאה-גלובאלית). מספר שעות העבודה היומיות יכול לנוע בין 7 ל-9 שעות, תלוי אם מדובר ביום חול  / ביום שלפני יום המנוחה השבועי / ביום שלפני יום חג בו הנער/ה לא עובד/ת, ומשתנה בהתאם לגיל הנער/ה.
גובה שכר המינימום המעודכן הינו כדלקמן:
עד גיל 16: שכר מינימום לשעה בסך 17.39 ₪ (חודשי – 3,010 ₪).
מגיל 16 ועד גיל 17: שכר מינימום לשעה בסך 18.64 ₪ (חודשי – 3,225 ₪).
מגיל 17 ועד גיל 18: שכר מינימום לשעה בסך 20.63 ₪ (חודשי – 3,569 ₪).
בנוסף, על המעסיק לשלם לנער/ה דמי נסיעות, למקום העבודה ובחזרה ממנו, ולוודא כי בשעות העסקתו/ה אכן קיימת תחבורה ציבורית, ובמידה שלא – לדאוג להסדרי נסיעה אחרים. 
הפסקות – יום העסקה הכולל 6 שעות עבודה ומעלה, מזכה את בני הנוער בהפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן חצי שעה ברציפות. הוראה זו מחייבת הן את הנער/ה והן את המעסיק, ולא ניתן "לוותר" על הפסקה. יצוין כי זמני ההפסקה הינם על חשבון הנער/ה (=המעסיק לא חייב לשלם שכר עבודה בגין זמן זה), אלא אם כן סוכם אחרת בין הצדדים.
חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות ואין להעסיקם במהלך המנוחה השבועית (המהווה, לפחות, 36 שעות רצופות בין שבוע אחד לשני), וחל איסור להעסיק בני נוער בשעות לילה.
העסקת בני נוער מחייבת תשלום החל מהיות הראשון לעבודה, גם בתקופת ניסיון ו/או התלמדות ו/או הכנה ו/או השתלמות.
חל איסור לקזז "קנסות" מכל מין וסוג שהוא, משכרם של בני הנוער.
בנוסף, קיימת זכאות ע"פ דין לכלל התוספות והזכויות הסוציאליות (באופן יחסי לתקופת ההעסקה והיקף המשרה), כגון: חופשה, ימי מחלה וכיו"ב, ולמעט תשלום לקרן פנסיה.
תשלומי ביטוח לאומי חלים על המעסיק בלבד, וחל איסור לקזז ו/או לנכות סכומים אלה מתלוש השכר של הנער/ה.
על המעסיק חלה חובה לבצע מעקב אחר שעות העסקת בני הנוער באמצעות דו"חות נוכחות ושעות עבודה בפועל, שעות הפסקה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות, חתומים באמצעות כרטיס אלקטרוני, או לחילופין – מאושרים על ידי הנער/ה.
יודגש כי האמור לעיל מתייחס להעסקת בני נוער בחופשת לימודים, ואינו חל על חניכים, כהגדרתם בחוק. 
 
האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com